Hyrförsäkring

AREMA HEAVY RENTAL HYRFÖRSÄKRING

Arema har tecknat fullt försäkringsskydd för våra hyresmaskiner hos Svedea (Allrisk), Dina Försäkringar, Gjensidige och Trygg-Hansa (trafik, delkasko och vagnskada) och som täcker alla plötsliga och oförutsedda skador på hyrd egendom uppkomna genom brand, inbrott, stöld, skadegörelse eller trafikolycka.

VAD OMFATTAS: Försäkringen omfattar Allrisk(objekt <1 MSEK) Trafik-, Delkasko- (stöld, skadegörelse, brand, glas) samt Vagnskadeförsäkring, rättsskydd fordon och med sedvanliga undantag såsom förslitning, förbrukning eller annan gradvis försämring. För att försäkringen ska gälla måste Du som kund vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda hyrd egendom, samt försöka avvärja eller begränsa befarad eller inträffad skada.

VAD OMFATTAS INTE: Försäkringen gäller ej vid misstanke om oaktsamhet eller annat vårdslöst beteende. Exempel på skador som inte ersätts är: Skadade luckor, skärmar eller andra chassidelar, däckskador, avslitna hydraulslangar och där föraren kunnat undvika det genom att vidta egna åtgärder. Skador och bärgningskostnad som uppkommer vid sjunkning/fastkörning pga. att markförhållandena varit sanka eller av annan anledning ej burit maskinens vikt ersätts inte heller om man på något sätt kunnat förutse detta eller om man inte vidtagit åtgärder som kunnat hindra sådan sjunkning/fastkörning. Försäkringen täcker ej förmögenhetsskada. Är reparationskostnaden lägre än självrisken så kommer den att direktregleras mot er.

KÄNN DIG TRYGG: Entreprenadmaskiner är mycket dyra fordon och vid skador så blir ofta reparationskostnaderna avsevärda. Det händer att reparationer kan kosta mer än 100 000 kr. Arema håller alltid alla våra fordon fullt försäkrade för att skydda er mot riktigt otrevliga överraskningar.Se till att dina inhyrda maskiner har rätt försäkring.

SJÄLVRISK OCH AVGIFTER: Avgiften är endast 6 % av bruttopriset enligt gällande prislista (exkl. moms) och självrisken är 0,2–1,0basbelopp per skadetillfälle. Jämför det med 1–2 gånger basbeloppet som brukar vara vanligt i andra företagsförsäkringar. Självrisker i procent av prisbasbelopp(PBB). 1 PBB för 2022 = 48300 kr

Trafik 20-40% av PBB*
Brand 20-40% av PBB*
Glas 5-40% av PBB*
Stöld & skadegörelse 20-40% av PBB*
Rättskydd fordon 5-20% av kostnaden
Vagnskada 40-100% av PBB*

*Procentsatsen varierar beroende på vilken maskinstorlek och typ det gäller.

OM SKADA INTRÄFFAR

  1. Vid misstanke om brott eller vid olycka skall detta omedelbart polisanmälas av hyrestagaren. Be att få diarienummer i samband med anmälan till Polisen
  2. Kontakta omgående Arema på 08–600 70 00 och uppge kund, adress, telefon, kontaktperson samt avtalsnummer/maskinnummer och ev. diarienummer för polisanmälan
  3. Redogör för skadad egendom.
  4. Lämna enbeskrivning av händelseförlopp, uppgifter om skadan och eventuell polisanmälan.Skadeblankett finns i maskinpärmen. Saknas den så skickar vi en ny.
  5. Hyra debiteras fram tills skadeanmälan och ev. polisanmälan inkommit.

OBS! Anmälan SKALL göras så snart som möjligt dock senast inom två (2) arbetsdagar. Annars finns risk att försäkringsersättning nedsätts eller bortfaller helt.