Daglig tillsyn

Dagliga rutiner och tillsyn utav din hyresmaskin

Maskinen skall utan undantag inspekteras dagligen i enlighet med instruktionsboken och skall minst inbegripa följande punkter.

 • Kontrollera motorns oljenivå.
 • Kontrollera motorns kylvätskenivå.
 • Kontrollera hydrauloljetankens oljenivå. Observera att maskinens last-/grävaggregat ska placeras i rätt position innan nivåkontroll. Positionen anges i instruktionsboken och i förekommande fall på dekal vid nivåglas.
 • Kontrollera i förekommande fall DEF (Diesel Exhaust Fluid) -tankens nivå.
  Fyll på Ad-Blue vid behov. Nivån syns på mätaren på instrumentpanelen. Se instruktionsbok.
 • Kontrollera att det finns fett i centralsmörjningssystemets behållare. Kontrollera samtidigt att smörjslangar till alla de olika lederna är oskadda och att det har kommit fram fett till den aktuella leden. Finns inte centralsmörjning på maskinen skall hela maskinen smörjas manuellt med fettspruta.
 • Alla smörjpunkter som ej är anslutna till centralsmörjningen skall smörjas manuellt med fettspruta. Detta gäller även tiltrotator och alla eventuella tillbehör. Finns separat centralsmörjning på redskap, t.ex. på hydraulhammare, ska även där fettnivån kontrolleras.
 • Starta upp och varmkör maskinen 10 minuter innan påbörjat arbete. Längre tid vid kall väderlek.
 • Om motorn indikerar att regenereringsprocess av dieselpartikelfilter (DPF) pågår, får motorn inte stängas av innan processen är färdig. Om processen inte startat automatiskt, tryck på den manuella startknappen för regenerering som finns på instrumentpanelen.
 • Efter avslutat arbete ska maskinen stå på tomgång i 2–3 min innan motorn stängs av.
 • På motorer med DEF -system får inte huvudströmmen vridas av innan varningslampa vid huvudströmbrytaren slocknat.

Föraren och hyrestagaren ansvarar gemensamt för att maskinen brukas på korrekt och i enlighet med maskintillverkarens rekommendationer. Föraren och hyrestagaren ansvarar för att tillsyn sker i enlighet med instruktionsboken. Instruktionsboken ska finns i hytten. Kontakta oss om den saknas, är skadad eller om ni har frågor kring tillsynen. Utebliven tillsyn eller felaktigt användningssätt kan medföra onödiga kostnader för er.

Telefon:  Växel 08-600 70 70
Uthyrning:
08-600 70 72
Verkstad:
08-600 70 75