Hyresvillkor

AREMA HEAVY RENTAL’S VILLKOR FÖR UTHYRNING

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna hyresvillkor ska tillämpas vid uthyrning av utrustning, maskiner och lyftanordningar utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

1.2 För transport, montage och service gäller vid behov särskilda villkor.

2. Hyresobjekt

2.1 Hyresobjektet ska avlämnas och återlämnas vid uthyrarens depå om inte annat avtalats. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats om inte annat avtalats.

2.2 Vid avlämnandet ska hyresobjektet vara i driftdugligt skick, samt vara försett med tillverkarens skydds- och säkerhetsanordningar.

2.3 Uthyraren ska hålla tillgängligt instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra periodiskt underhåll av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

2.4 Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion ska snarast, eller senast inom en vecka efter att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren skriftligen anmälas till uthyraren. 

2.5 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad. 

2.6 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren ska dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid. 

3. Användning

3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

3.2 Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion, funktion eller utseende får inte göras. 

3.3 Hyrestagaren ska svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, ska hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial. 

3.4 Hyrestagaren ska tillse att hyresobjektet endast används av behörig- och kvalificerad personal. Hyresobjektet får inte, utan tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats.

3.5 Hyresobjektet får inte utan skriftligt avtal vidare uthyras eller på annat sätt upplåtas till annan part eller i övrigt användas på sådant sätt att uthyrarens äganderätt äventyras.

4. Hyrestid

4.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.1.

4.2 Hyresobjektet uthyres för ett arbetsskift om högst åtta timmar per dag om inte annat avtalats.

5. Ersättning

 5.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens gällande prislista. Tillämpliga debiteringsformer är dagshyra, skifttillägg, kalenderdagshyra och grundhyra. 

5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas hyresobjektet mer än ett arbetsskift om åtta timmar debiteras tillägg enligt uthyrarens gällande prislista. Lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar är hyresfria, om hyresobjektet inte används. För vissa angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt uthyrarens gällande prislista. Vid månadshyra får objektet ej användas mer än 175 tim./månad, om att inte annat avtalats. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet. Vid avvikelser mot avtalad hyresperiod äger uthyraren rätt att ensidigt och retroaktivt debitera hyrestagaren för detta. 

5.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering. 

5.4 För tid av oplanerat stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra. 

5.5 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt. 

5.6 Faktura ska betalas inom 30 dagar från mottagandet om inte annat anges i avtalet. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. 

5.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens gällande prislista samt kostnad för transporter eller annan betryggande säkerhet. 

6. Ansvar

6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning och underhåll av maskinen. 

6.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till uthyraren som beslutar om hur hyresobjektet ska repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras ska ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker omgående. 

6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för hyrestagaren själv eller tredje man. 

6.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. 

6.5 Uthyraren ansvarar inte för indirekta skador som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd, eller driftsavbrott eller annat som uthyraren inte rimligen kunnat förutse. 

6.5 Uthyraren håller hyresobjektet försäkrat. För detta har uthyraren rätt att debitera hyrestagaren en avgift på 6 % av bruttohyrespriset, om inte annat avtalats. Självrisken vid skada bekostas av hyrestagaren. 

6.6 Parterna ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring på minst 10 MSEK vardera, om inte annat avtalats. 

6.7 Försäkring täcker endast plötslig och oförutsedd skada. Skador som uppkommer genom försumlighet i handhavande eller bristande tillsyn ersätt ej av försäkring utan kommer att debiteras hyrestagaren. Skada vars kostnad understiger självrisken kommer direktregleras. 

6.8 Uthyraren äga rätt att debitera ersättningshyra för objektets stillestånd om skada eller förlust uppkommit genom grov försumlighet eller bristande tillsyn. 

7. Hävande

7.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom. Om part häver avtalet har uthyraren rätt att omedelbart återta hyresobjektet. 

7.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet. 

7.3 Om hyrestagaren exempelvis inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. 

8. Särskilda villkor vid finansierade objekt

8.1 I de fall hyresobjektet inhyrs av uthyraren från annan part, såsom Leasing-Givare eller annat uthyrningsföretag (nedan kallad – LG), så är hyresobjektet LG´s egendom, och hyresavtalet ska i sådana fall betraktas som ett underuthyrningsavtal. 

8.2 I de fall LG säger upp sitt avtal mot uthyraren, alternativt om uthyraren ej fullgör sina åtaganden gentemot LG, så godkänner hyrestagaren, LG´s rätt att säga upp avtalet och kräva att hyresobjektet levereras tillbaka till LG eller till LG anvisad plats. Alternativt har LG rätt att inträda i detta avtal och överta uthyrarens rättigheter. 

8.3 Eventuellt krav, reklamationer eller invändningar mot uthyraren kan ej riktas mot LG. I de fall uthyraren går i konkurs, likvideras eller sätts i rekonstruktion kan ej hyrestagaren innehålla eller upphöra med hyresbetalningar. Denna bestämmelse kan ej ändras utan LG´s skriftliga medgivande. 

9. Tvist

9.1 Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol i Stockholms län, om inte parterna skriftligen enats om skiljeförfarande.